Regulamin wynajmu domu TU ZATRZYMAJ CZAS

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialność oraz zasady przebywania na terenie Kompleksu „Tu Zatrzymaj Czas”
 2. Regulamin jest integralna częścią umowy, do zawarcia której dochodzi w momencie zakwaterowania jak również poprzez dokonanie czynności konkludentnych (tj. dorozumianych), w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/lub dokonanie wpłaty zadatku lub całej opłaty za pobyt. Dokonując powyższych czynności każdy Gość potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem, akceptuje i wyraża zgodę na warunki zawarte w Regulaminie.
 3. Podmiotem świadczącym usługi jest ZATRZYMAJ CZAS PATRYK KOŚCIÓŁKO z siedzibą w Kaszczorze przy ul. Powstańców Wlkp 62, NIP: 4970025304.
 4. Definicje:
  1. Kompleks „TU ZATRZYMAJ CZAS.” (zwaną w dalszej części Regulaminu „Kompleksem”) – cała infrastruktura znajdująca się na działce nr 572/110 oraz 572/109 we wsi Olejnica, w szczególności obiekty mieszkalne, sauna, jacuzzi oraz infrastruktura techniczna.
  2. Dom – obiekt lub obiekty mieszkalne wchodzące w skład kompleksu „Tu Zatrzymaj Czas”
  3. Budynek gospodarczy – obiekt niemieszkalny, stanowiący zaplecze techniczne kompleksu oraz w części przeznaczonej dla Gości miejsce przechowywania sprzętu sportowego oraz rekreacyjnego na użytek Gości.
  4. Wynajmujący – ZATRZYMAJ CZAS PATRYK KOŚCIÓŁKO z siedzibą w Kaszczorze
  5. Najemca/Gość – osoba dokonująca najmu, zakwaterowana, korzystająca z domu i z usług w Kompleksie „Tu Zatrzymaj Czas”
 5. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Kompleksu „Tu Zatrzymaj Czas”.
 6. Regulamin jest dostępny do wglądu w Domu lub na stronie internetowej www.tuzatrzymajczas.com
 7. Parking na terenie kompleksu przeznaczony dla Gości jest bezpłatny, niestrzeżony i monitorowany. Na terenie kompleksu znajdują się dwa miejsca parkingowe. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu (obok garażu).
 8. Teren Kompleksu „Tu Zatrzymaj Czas” nie może być wykorzystywany w celach komercyjnych i reklamowych bez zgody właścicieli miejsca. Wszelkie sesje zdjęciowe muszą być uprzednio zgłoszone właścicielowi. Tego rodzaju działania zostaną uregulowane odrębną umową na warunkach i zasadach w niej określonych.
 9. Najemca chcąc udokumentować transakcję fakturą VAT powinien w momencie dokonywania rezerwacji zgłosić ten fakt Wynajmującemu i podać dane nabywcy.

§ 2. Rezerwacja i płatności

  1. Warunkiem rezerwacji Domu jest wpłata wysokości 100% całości kwoty wynajmu wskazanej na dokumencie potwierdzenia rezerwacji. Rezerwacja jest potwierdzona w chwili zaksięgowania kwoty na koncie Wynajmującego lub po przesłaniu przez Najemcę potwierdzenia przelewu. Czas na dokonanie wpłatę wynosi 48 godzin. Brak wpłaty rozumiemy jest jako rezygnacja.
  2. W przypadku rezygnacji z rezerwacji wpłacona kwota nie podlega zwrotowi, chyba, że rezygnacja następuje nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia pobytu wtedy zwrotowi podlega 50% wpłaconej kwoty.
  3. W przypadku, gdy Gość nie pojawi się w Kompleksie w planowanym dniu przyjazdu, oznacza to rezygnację Gościa z rezerwacji i przepadek kwoty wpłaty.
  4. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, nie przysługuje prawo zwrotu pieniędzy za niewykorzystane dni pobytu.
  5. Życzenie przedłużenia pobytu o kolejne dni poza okres wskazany w rezerwacji, Gość powinien zgłosić Wynajmującemu do godziny 20:00 dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin najmu domu. Przedłużenie pobytu jest możliwe w zależności od posiadanych wolnych terminów.
  6. W momencie dokonywania rezerwacji Najemca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Wynajmującego. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji.
  7. Administratorem danych osobowych jest ZATRZYMAJ CZAS PATRYK KOŚCIÓŁKO z siedzibą w Kaszczorze u przy ul. Powstańców Wlkp.62, NIP: 4970025304. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej www.tuzatrzymajczas.com w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 3. Pobyt i zakwaterowanie

 1. Na terenie kompleksu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 7:00.
 2. Osoby odwiedzające/niezakwaterowane mogą przebywać na terenie Kompleksu w godzinach 7:00 – 22:00.
 3. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje na terenie Kompleksu „Tu Zatrzymaj Czas” poprzez samodzielne zameldowanie.
 4. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu. Możliwe są indywidualne godziny przyjazdu i wyjazdu, do ustalenia z Wynajmującym.
 5. Wynajem dotyczy każdorazowo całego Domu na terenie Kompleksu „Tu Zatrzymaj Czas” dla maksymalnie 5 osób. Minimalny czas wynajęcia to 2 doby.
 6. Pozostanie na terenie obiektu lub pozostawienie swoich rzeczy, bez wcześniejszego ustalenia z Wynajmującym po godzinie 11:00 w dniu wyjazdu jest traktowane jako przedłużenie pobytu, a Wynajmujący ma prawo naliczyć opłatę za kolejną dobę według obowiązującego cennika.
 7. Przedmioty pozostawione przez Gości na terenie obiektu, po zakończeniu pobytu nie będą przechowywane.
 8. Umowa zawarta pomiędzy Wynajmującym Kompleksem „Tu Zatrzymaj Czas” a Gościem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem Domu i przynależną do niego infrastrukturę rekreacyjną. Nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu. Chyba, że został zakupiony pakiet zawierający powyższe pozycje.
 9. Palenie ogniska i grilla może odbyć się tylko w miejscu do tego wyznaczonym przez Wynajmującego. Zabrania się pozostawiania rozpalonego ogniska bez nadzoru. W sytuacji, w której rozpalony ogień będzie pozostawał bez nadzoru Wynajmujący może obciążyć Najemcę karą w wysokości 1000 zł.
 10. W pomieszczeniach mieszkalnych oraz innych obiektach na terenie Kompleksu „Tu Zatrzymaj Czas” obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 11. Za naruszenie punktu 9 i 10 niniejszego paragrafu Gość może zostać obciążony dodatkową karą pieniężną w wysokości do 2000 zł.
 12. Palenie na zewnątrz Domu jest możliwe, jednak obowiązuje wyrzucanie niedopałków do specjalnie przygotowanych pojemników na terenie Kompleksu (popielniczka).
 13. W Domu nie można chodzić w zabłoconych i mokrych butach. Prosimy o używanie obuwia zmiennego wewnątrz Domu.
 14. W Domku obowiązuje segregacja śmieci.
 15. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z Domu elementów jego wyposażenia (np. meble, urządzenia elektryczne, ręczniki, poduszki, talerze itp.).
 16. Zakaz opisany w pkt. 15. nie dotyczy parasola ogrodowego, rowerów i innych rzeczy udostępnionych Gościom do wykorzystania również poza terenem Kompleksu w trakcie pobytu. Wszystkie rzeczy po wykorzystaniu ich podlegają zwrotowi.
 17. Dozwolone jest używanie kuchennych akcesoriów oraz tekstyliów na tarasie przyległym do Domu.
 18. Każdorazowo Gość opuszczający Dom, ze względów bezpieczeństwa, powinien zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi (poprzez zatrzaśnięcie).
 19. Gość otrzymuje unikalny kod, który umożliwia mu dostęp do skrzynki z kluczami otwierającymi Dom, bramę oraz budynek gospodarczy z rowerami.
 20. Pozostawienie rzeczy osobistych w pomieszczeniach wspólnych Kompleksu „Tu Zatrzymaj Czas”, takich jak np. ogród czy sauna jest wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 21. Obsługa obiektu nie ma prawa bez zgody Gościa wchodzić do wynajętego Domu, a tym bardziej przemieszczania jego osobistych rzeczy. Prawo wejścia do wynajętego Domu pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa Gości, sprzątania lub w przypadku niestosowania się Gości do Regulaminu Domu.
 22. Najemca zobowiązany jest używać Domu zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem.
 23. Dom jest wyposażony w wolnostojący piec żeliwny „kozę”. Do palenia w „kozie” używa się wyłącznie udostępnionego przez Wynajmującego drewna.
 24. Zabrania się stawiania przedmiotów na rozgrzanym piecu, używania i przechowywania podpałek płynnych, palenia opałem niedostarczonym przez Wynajmującego oraz doprowadzania do zadymienia pomieszczeń Domu.
 25. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub inne szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku będącego wynikiem nieprawidłowego korzystania z pieca przez Gościa i osoby przez niego wskazane jako przebywające wraz z nim w Domu w okresie najmu.
 26. W Domu, w widocznym miejscu znajdują się gaśnice, których należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz należy niezwłocznie o tym zdarzeniu poinformować Wynajmującego. Nieuzasadnione użycie gaśnicy wiąże się z potrąceniem z kaucji kwoty 250 zł za sprzątanie i nową gaśnicę.
 27. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domu zabrania się:
  1. Używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych.
  2. Wnoszenia łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych, fajerwerków oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
  3. Rozpalanie ogniska lub używanie grilla możliwe jest wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym. Na terenie ogrodu obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ używania otwartego ognia.
 28. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich Wynajmującemu, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie.
 29. Gość nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego Kompleksu „Tu Zatrzymaj Czas”, dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domu i na jego terenie. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego .
 30. Uwagi co do zastanych uszkodzeń i zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Wynajmującego. Wynajmujący dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych. Brak uwag ze strony Gościa, co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Gość nie ma zastrzeżeń co do całego Kompleksu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.
 31. Cena usług świadczonych przez właściciela nie obejmuje kosztów ubezpieczenia. Z usług korzystają Goście na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 32. Gość zobowiązują się wykorzystywać obiekt jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez w obiekcie (uwzględniając w tym wieczory kawalerskie oraz panieńskie) oraz słuchania głośno muzyki.
 33. Klucze i pilot do bramy wjazdowej powinny zostać zwrócone w momencie wykwaterowania w takim samym stanie, w jakim Gość je otrzymał. W przypadku zniszczenia lub zgubienia jednej z wymienionych powyżej rzeczy, Gość zobowiązany jest uiścić opłatę za każdą z nich w wysokości:
  1. Klucz (wymiana zamka) – 400 PLN
  2. Pilot do bramy wjazdowej – 200 PLN
 34. Obszar „Tu Zatrzymaj Czas” należy do obszaru Natura 2000. Zgodnie z zapisanymi w art. 33 ustawy o ochronie przyrody generalnymi zasadami postępowania na obszarach Natura 2000, zabrania się podejmowania działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000
 35. Podczas korzystania z wanny SPA – JACUZZI – zabrania się pozostawienia dzieci bez opieki osoby dorosłej

§ 4. Odpowiedzialność Gości

 1. Goście po przyjeździe, ale przed zakwaterowaniem zobowiązani są odebrać Dom, tzn. sprawdzić stan wyposażenia m.in meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domu.
 2. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń technicznych powstałe z ich winy umyślnej lub nieumyślnej.
 3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane przez osoby odwiedzające/niezameldowane oraz osoby im towarzyszące.
 4. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie obiektu odpowiadają Rodzice lub Opiekunowie.
 5. Ewentualne uszkodzenia będą rozliczane do 7 dni po wykwaterowaniu według wyceny sporządzonej przez Wynajmującego na podstawie cen rynkowych. Wynajmujący ma prawo wystawić Gościom fakturę, która pokryje koszty zniszczeń.
 6. Gość nie może przekazywać, udostępniać, podnajmować Domu osobom trzecim; Dom nie może być zamieszkany lub użytkowany przez większą ilość osób i dni, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji i wpłacie.
 7. Goście odpowiadają finansowo za szkody powstałe z ich winy w domu w czasie ich pobytu i wyrażają zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na ich koszt lub do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką do rąk Wynajmującego. Wynajmujący uszkodzonego mienia decyduje o sposobie naprawienia szkody.
 8. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.
 9. Korzystając z rowerów należących do Wynajmującego, należy używać ich zgodnie z przeznaczeniem i w miejscach publicznych prosimy o przypinanie rowerów poprzez załączone zapięcie rowerowe.

§ 5. Odpowiedzialność Wynajmującego

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujace u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, internetu itp.
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, awarie i ich skutki od niego niezależne.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia Domu, Gościom nie przestrzegającym Regulaminu, a także w sytuacji, gdy Goście szczególnie zakłócają spokój innym osobom przebywającym w najbliższej okolicy np. sąsiadom.
 5. Za rzeczy pozostawione w Domu Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domu.
 6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z przyczyn losowych, niezależnych od niego, wraz ze zwrotem poniesionych kosztów rezerwacyjnych na konto Gościa w terminie 7 dni.
 7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez Gości na terenie obiektu.
 8. Wynajmujący nie odpowiada za wypadki będące konsekwencją nieodpowiedzialnego zachowania Gości, bądź niezgodnego z Regulaminem miejsca pobytu.

§ 6. Zasady dotyczące pobytu zwierząt

 1. Zwierzęta (małe zwierzęta – do 15kg) w Kompleksie „Tu Zatrzymaj Czas” są mile widziane (po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym). Opłata jednorazowa to 150 zł.
 2. Zwierzaki powinny mieć swoje legowiska.
 3. Pobyt psa tylko z ważnym świadectwem szczepień. Właściciele psów zobowiązani są do sprzątania terenu po swoich pupilach.
 4. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym.
 5. Zwierzaki nie mogą spać na kanapie i łóżkach.
 6. Zwierzęta nie mogą zagrażać i przeszkadzać osobom mieszkającym w pobliżu.
 7. Pies na terenie ośrodka musi być pod pełną kontrolą właściciela psa – zabrania się go wypuszczania na części wspólne, ogród. Na spacery musi być wyprowadzany poza obiekt.
 8. Zwierzę nie może przebywać samo w Domu.
 9. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.
 10. Psy ras uznawanych za agresywne należy prowadzić na smyczy i w kagańcu.
 11. Właściciel psa pokrywa koszty wszelkich szkód spowodowanych przez swojego psa.
 12. Ze względu na zakaz chodzenia w Domu w butach, należy psom wycierać łapy przed wejściem do Domu.

§ 7. Reklamacje

 1. Goście mają prawo zgłosić Wynajmującemu reklamację osobiście, telefonicznie lub pisemnie.
 2. Reklamacje nie mają wpływu na termin trwającego pobytu i wysokość opłaty.
 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na reklamację do 14 dni od daty zgłoszenia.
 4. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Gościem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

Podaj dane rezerwującego

Imię i Nazwisko*
Numer telefonu*
Email*